Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Portaan Nahkurinverstas Oy
20.5.2018 versio 1.0

REKISTERINPITÄJÄ
Portaan Nahkurinverstas Oy
Y-tunnus: 2075277-9
Osoite: Kappelintie 26, 31340 Porras
Puhelin: 040 7675928
Sähköposti: info@nahkurinverstas.fi
www.nahkurinverstas.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa & tietosuojavastaava:
Johanna Pelto-Huikko, 040 7675928, info@nahkurinverstas.fi

YLEISET HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERIAATTEET PORTAAN NAHKURINVERSTAALLA

Keräämme vain tietoja, joita tarvitsemme asiakkaidemme palvelemiseen mahdollisimman hyvin sekä
hoitaaksemme muita liiketoimintaamme liittyviä asioita. Käsittelemme tietoja henkilötietolakia noudattaen.
Tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseen. Muut eivät pääse
tietoihin käsiksi.

Tietoja säilytetään vain toistaiseksi ja tiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää liiketoiminnallista
perustetta.

HENKILÖN OIKEUS NÄHDÄ JA HALLITA TIETOJANSA

Henkilöillä on oikeus
– nähdä kaikki Portaan Nahkurinverstaan hänestä keräämät tiedot, mikäli niitä on
– pyytää poistamaan tai muuttamaan tietojaan (ei koske matkustajailmoitusta)
– ilmoittaa huolenaiheensa tietojen käytöstä
– ilmoittaa että ei halua saada mitään yhteydenottoja tai markkinointiviestejä Portaan Nahkurinverstaalta

Ylläolevissa pyydämme olemaan yhteydessä yhteyshenkilöön puhelimitse 040 767 5928 tai sähköpostitse
info@nahkurinverstas.fi.

PORTAAN NAHKURINVERSTAS OY:N HENKILÖTIETOJA SISÄLTÄVÄT REKISTERIT

1. Asiakasrekisteri
2. Työnhakijarekisteri

Kummankin rekisterin sisältämiä tietoja, tietojen keruun tarkoitusta sekä tietojen käsittelyä käsitellään
tarkemmin seuraavissa kappaleissa.

ASIAKASREKISTERI

Tietoja kerätään asiakkaiden palvelemiseen, kuten varausten tekemiseen, asiakkaiden informoimiseen
varauksiin liittyvissä asioissa ja laskutusta varten. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointitarkoituksiin,
mikäli asiakas on erikseen antanut siihen luvan.

Varausta varten pyydämme joitakin henkilö- ja yhteystietoja kuten:
– nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron
– mahdollisesti luotto-/pankkikortin numeron, viimeinen voimassaolopäivän ja turvakoodin

Luotto- ja pankkikorttitietoja käytetään vain varauksen takaamiseksi tai tilattujen palveluiden
laskuttamisessa.

Lisäksi voimme kerätä seuraavia tietoja asiakaspalvelua ja asiakassuhteen hoitoa varten:
– kansalaisuus
– syntymäaika
– kaikki varauksia koskevat tiedot
– maksutapatiedot ja laskutustiedot
– asiakkaan tiedot palvelujemme käytöstä ja ostoista
– asiakkaaan valintoja ja toiveita koskevat tiedot (kuten esim. erikoisruokavaliotiedot)
– tieto siitä, onko asiakas antanut suostumuksen sähköiseen suoramarkkinointiin (markkinointi uutiskirjeitse
tai sähköpostitse)
– mahdolliset palautteet ja reklamaatiot
– mahdolliset muut asiakassuhteen hoitamisen kannalta tärkeät tiedot

MATKUSTAJAILMOITUS

Suomen laissa ”Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta” (28.4.2006/308) on säädetty, että majoitusliikkeellä
on velvoite kerätä matkustajatiedot majoittujilta.

Lain mukaan matkustajatietoja käsitellään yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, sekä
rikosten ennalta ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi, sekä tilastojen laatimiseksi. Majoitusliike voi majoitus- ja
ravitsemistoiminnasta annetun lain mukaan käyttää matkustajatietoja ja matkustajarekisteriä myös
asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin, ellei asiakas ole tätä kieltänyt.

Majoitustoiminnan harjoittaja on vastuussa siitä, että matkustajasta tehdään matkustajailmoitus.
Ryhmämatkalle osallistuvista matkustajista voidaan tehdä yhteinen matkustajailmoitus. Ilmoituksesta on
käytävä ilmi majoitustoiminnan harjoittajan toiminimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä majoitusliikkeen
käyntiosoite.

Matkustajailmoituksessa on mainittava seuraavat tiedot (matkustajatiedot):
– matkustajan täydellinen nimi ja suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika sekä
kansalaisuus
– matkustajan mukana olevan puolison sekä alaikäisten lasten täydelliset nimet ja suomalaiset
henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat
– matkustajan osoite
– maa, josta matkustaja saapuu Suomeen
– matkustajan matkustusasiakirjan numero (ei koske Pohjoismaan kansalaista eikä matkustajaa, jonka
asuinpaikka on Suomi)
– matkustajan majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä, jos se on tiedossa.
– matkan tarkoitus (vapaaehtoinen tieto)

Matkustajan on vahvistettava matkustajailmoituksen matkustajatiedot allekirjoituksellaan. Ryhmämatkan
johtaja voi kuitenkin allekirjoittaa yhteisen matkustajailmoituksen matkalle osallistuvien puolesta.
Fyysisiä matkustajakortteja säilytetään lain mukainen aika, jonka jälkeen ne tuhotaan.

ASIAKASTIEDON KERÄYS, KÄYTTÖ, SÄILYTYS JA LUOVUTUS ETEENPÄIN

Asiakastietoja kerätään vain Portaan Nahkurinverstas Oy:n varauksia, asiakaspalvelua ja asiakassuhteen
hoitoa varten. Edellä mainittuja tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin mm. uutiskirjeen muodossa ellei
asiakas ole kieltänyt käyttöä.

Saamme vain tietoja, jotka meille vapaaehtoisesti luovutetaan
– varauksen teon yhteydessä sähköpostitse, puhelimitse tai paikan päällä
– matkanjärjestäjiltä, varauspalveluyrityksiltä (mm. Booking.com,), puolestasi palveluita varanneilta
yhteistyökumppaneilta
– messuilla tai muissa tapahtumissa

Kun vastaanotamme asiakastietoja kolmannelta osapuolelta, kuten varaussivustoilta, on kaikki tieto salattu ja
lähetetty meille turvallisesti. Yrityksemme ei voi vastata niistä tiedoista, joita kolmannen osapuolen toimijat,
kuten esimerkiksi internetin varaussivustot tai matkatoimistot, keräävät ja säilyttävät varauksiinne liittyen.
Yrityksemme vastaa vain meille toimitetusta tiedosta.

Mikäli et ole asiakkaanamme kahteen vuoteen, poistamme tiedot jos tietojen käsittelylle ei ole enää
liiketoiminnallista perustetta.

Emme koskaan luovuta asiakastietoja eteenpäin kolmansille osapuolille. Voimme luovuttaa asiakastietoja
kolmansille osapuolille vain, jos asiakas pyytää meitä varaamaan itselleen kolmannen osapuolen palveluita.
Matkustajakortin tiedot luovutetaan pyydettäessä viranomaisille.

Asiakastietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle muutoin kuin esim. sellaisissa tilainteissa, joissa ulkomainen
matkanjärjestäjä pyytää varausvahvistusta asiakkaan tiedoilla esimerkiksi viisumihakemusta varten.

 

TYÖNHAKIJAREKISTERI

Rekisterin tarkoitus on työntekijöiden ja kesätyöntekijöiden rekrytointien toteuttaminen. Henkilötietojen
käsittely perustuu työtä hakeneen henkilön nimenomaiseen suostumukseen.

Työtä hakevilta henkilöiltä voidaan hakemuslomakkeessa kysyä mm. seuraavia tietoja:
– nimi ja syntymäaika
– osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
– koulutustiedot, työhistoria sekä muut vastaavaat asiat, jotka mahdollisesti vaikuttavat työtehtävien hoitoon
ja niistä suoriutumiseen

Lisäksi rekisteri saattaa sisältää muita tietoja, joita työnhakijat ovat vapaaehtoisesti ja oma-aloitteisesti
kertoneet itsestään työnhaun yhteydessä.

Työnhakijarekisterin tietoja säilytetään enintään 2 vuotta hakemuksen saapumisesta. Tietoja ei luovuteta
Portaan Nahkurinverstas Oy:n ulkopuolelle.

SELOSTEEN MUUTTAMINEN

Meillä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Selosteen versionumero ja päiväys näkyvät tämän selosteen alussa
heti otsikon alapuolella. Viimeisin version selosteesta on saatavilla verkkosivuillamme www.nahkurinverstas.fi